Ochrana osobních údajů

Provozovatel

B2B Partner s.r.o., se sídlem Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.

B2B Partner poskytuje komplexní sortiment pro vybavení provozů a kanceláří. Je ideálním partnerem pro každou firmu, která se chce zbavit starostí s vybavením skladů, dílen, budov.

Osobní údaje

Osobní údaje zahrnují údaje a informace o konkrétní (identifikované) nebo zjistitelné (identifikovatelné) fyzické osobě. To zahrnuje například údaje, jakými jsou jméno, příjmení, adresa, identifikační číslo, telefonní číslo a emailová adresa.

Informace, které nelze přiřadit ke konkrétní (identifikované) nebo zjistitelné (identifikovatelné) fyzické osobě, jakými jsou statistické údaje, se nepovažují za osobní údaje.

Dotčená osoba

Dotčená osoba je identifikována nebo identifikovatelná fyzická osoba, která navštíví nebo používá webovou stránku B2B Partner.

Aplikovatelné zákony o ochraně údajů a závazek zachovávat důvěrnost údajů

B2B Partner zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), v souladu se zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), s ohledem na příslušné právní předpisy České republiky, zejména ve smyslu zákona č. 324/2011 CFU o poštovních službách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o PS“), který upravuje podmínky poskytování poštovních služeb a poštovního platebního styku, jakož i práva a povinnosti poskytovatelů poštovních služeb, tzn. i společnosti B2B Partner.

Ve smyslu Zákona o PS je B2B Partner při poskytování poštovních služeb nebo poštovního platebního styku oprávněna požadovat a zaznamenávat o odesílateli a adresátovi ao jejich zástupcích osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresu, údaj o dokladu totožnosti, bankovní spojení při poštovním platebním styku a zpracovávat a uchovávat je v informačních systémech v rozsahu nezbytném pro poskytování poštovních služeb nebo poštovního platebního styku, pokud Zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak.

B2B Partner zabezpečuje ochranu informací o poskytovaných poštovních službách a poštovním platebním styku a ochranu osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním nebo zveřejněním a před jejich zneužitím.

B2B Partner je povinna dodržovat ustanovení o poštovním tajemství. Všichni zaměstnanci a oprávněné osoby B2B Partner jsou zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích, které jsou předmětem listovního tajemství a důvěrnost osobních údajů.

Bezpečnost informačních systémů

Prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření se společnost B2B Partner snaží o maximální ochranu osobních údajů před ztrátou nebo zneužitím.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v informačních systémech, které jsou chráněny potřebnými bezpečnostními opatřeními.

B2B Partner bude upravovat a přizpůsobovat technické a bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů v požadované míře a přiměřeně technologickému vývoji.

Práva dotčených osob

B2B Partner respektuje základní práva a svobody dotčených osob. GDPR zvyšuje právo na soukromí dotčené osoby. Podle tohoto nařízení mají dotčené osoby právo:

 • být informovány o zpracovávání svých osobních údajů a mít přístup k nim (právo být informován a právo na přístup k údajům podle článku 15 GDPR)
 • na opravu svých nesprávných osobních údajů (právo na opravu podle článku 16 GDPR)
 • na vymazání svých osobních údajů (právo na vymazání podle článku 17 GDPR)
 • na omezení zpracování (právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR)
 • k získání svých osobních údajů (právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR)
 • namítat vůči zpracování údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace, které je prováděno na základě oprávněných zájmů nebo realizování důležitého úkolu ve veřejném zájmu (právo namítat podle článku 21)

pod podmínkou, že jsou splněny potřebné zákonné požadavky.

Odvolání souhlasu

V případě, že se vyžadoval Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, berte na vědomí, že máte právo na odvolání tohoto souhlasu kdykoli v budoucnu bez ohledu na zákonnost zpracování realizovaného na základě souhlasu před odvoláním tohoto souhlasu.

Uplatnění svého práva

Chcete-li uplatnit svá práva jako dotyčná osoba nebo odvolat výslovný souhlas, pošlete zprávu do B2B Partner a uveďte, které právo chcete uplatnit, aby mohla B2B Partner podniknout potřebné další kroky pro respektování Vašeho práva.

Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů

(1)

Vždy, když uživatel navštíví webovou stránku B2B Partner, údaje se uloží do záznamového souboru. Následující specifické údaje se dočasně uloží:

 • IP číslo počítače, ze kterého přišla požadavek
 • název domény
 • datum a čas přístupu
 • HTTP stavový kód
 • navštívené stránky
 • operační systém a jeho verze
 • prohlížeč a jeho verze
 • rozlišení obrazovky

(2)

Pro používání webových stránek B2B Partner může být nutné, aby servery B2B Partner vložili tzv. cookies (malé textové soubory umístěné do počítače navštívenou webovou stránkou). Tyto cookies jsou používány technickými správci webové stránky. Každý návštěvník může nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal cookies. Všechny návštěvníci mají právo odmítnout cookies. Pokud uživatel nevyjádří souhlas, žádné cookies se neuloží do počítače návštěvníka. V tomto případě se data uložená v cookies nepřenesou do B2B Partner. Funkčnost specifických částí webové stránky může být nedostupná, když jsou cookies zakázány.

(3)

B2B Partner rozlišuje mezi otevřenými a uzavřenými oblastmi používání webové stránky B2B Partner. Uzavřená oblast je potřebná pro naplnění smluv mezi B2B Partner a jejími partnery. Přístup je možný pouze s použitím uživatelského jména a hesla.

(4)

Údaje ze záznamového souboru jsou anonymně analyzovány pro statistické účely. Statistické zprávy se používají k vyhodnocení používání webových stránek B2B Partner. Zejména pořadí, v jakém jsou stránky navštěvované, a způsob procházení mezi nimi. To je za účelem, aby mělo B2B Partner přehled o použitelnosti webové stránky a jak ji lze zlepšit.

Webová stránka využívá Google Analytics, což je webová Analyzační služba od společnosti Google Inc. (Dále jen „Google“). Google používá cookies, na základě kterých je možné analyzovat vaše používání webové stránky. Tato informace o Vašem používání této webové stránky, vytvořená souborům cookies (včetně vaší IP adresy), je odeslána na server Google v USA a tam uložena. Google použije tyto informace na analýzu vašeho používání webové stránky, na vypracování zpráv o aktivitách na webové stránce pro správce webové stránky a na provedení dalších služeb, které jsou spojeny s používáním webové stránky a internetu.

Kromě toho Google přenáší tyto informace třetím stranám, pokud je to ze zákona povinné nebo jestliže nějaká třetí strana zpracovává tyto údaje za Google. Google v žádném případě nepřiřadí vaši IP adresu k jiným údajům Google. Můžete se vyhnout ukládání cookies úpravou příslušného nastavení ve svém prohlížeči; avšak rádi bychom zdůraznili, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte, že Google bude zpracovávat shromážděné údaje o vás způsobem popsaným dříve a pro účely popsané dříve.

Zasílání novinek

B2B Partner může zasílat novinky, pokud nedostane odvolání souhlasu, těm zákazníkům, kteří dříve souhlasili se zasíláním novinek na uvedenou emailovou adresu. Databáze pro zasílání novinek zahrnuje jméno, příjmení, emailovou adresu a čas daného souhlasu nebo odvolání souhlasu. Dotčené osoby mají právo kdykoliv svůj souhlas kliknutím na link uvedený v novinkách nebo kontaktováním zákaznického servisu B2B Partner. Databáze pro zasílání novinek se používá pouze pro zasílání novinek.

Aktualizace těchto informací o ochraně osobních údajů

Tyto informace byly naposledy aktualizovány 3. května 2019.